สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Lude.Me

แบบประเมินคุณธรรม

ดาวน์โหลดแบบประเมิน

คุณธรรม จริยธรรม 11 ประการ กศน.

 

 

การประเมินคุณธรรม  
          ผู้เรียนทุกคนต้องได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนด จึงจะได้รับการพิจารณาให้จบหลักสูตรในแต่ละระดั[การศึกษา โดยคณะกรรมการวัดและประเมินผลของสถานศึกษาพิจารณาคุณธรรมเบื้องต้น ที่สำนักงาน กศน. กำหนด ทั้งนี้สถานศึกษาสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้ โดยเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการประเมินคุณธรรม กรอบของคุณธรรม เบื้องต้นที่สำนักงาน กศน.กำหนดเพื่อใช้เป็นหลักในการประเมิน มีจำนวน 11 คุณธรรม ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ดังนี้

1.  สะอาด
     1.1 รักษาความสะอาดของร่างการ/เครื่องแต่งกาย
     1.2  รักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัย/สถานที่พบกลุ่ม/ศูนย์การเรียน
     1.3  รักษาความสะอาดของที่สาธารณะ
     1.4  มีจิตใจแจ่มใส

2.  สุภาพ
     2.1 แสดงกิริยาท่าทางสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน ต่อผู้อื่น ด้วยความมั่นใจในตนเอง
     2.2 วาจาสุภาพ กล่าวคำขอบคุณหรือขอโทษด้วยอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
     2.3 สามารถควบคุมอารมณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ใน สถานการณ์ต่างๆได้
     2.4 มีสัมมาคารวะและวางตัวในสังคมได้อย่างเหมาะสมกับความเป็นไทย

3.  กตัญญูกตเวที
     3.1  ดูแล/ช่วยเหลือ หรือให้การอุปการะเอาใจใส่บิดามารดา ผู้มีพระคุณ
     3.2  ตอบแทนบุญคุณ อาสาช่วยเหลือ ครูอาจารย์สถานศึกษา
     3.3  มีส่วนร่วมช่วยเหลือพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ
     3.4  ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติ

4.  ขยัน
     4.1  ร่วมกิจกรรม การเรียนรู้ การทำงานด้วยความ ตั้งใจ มีความเพียรพยายาม กระตือรือร้น
     4.2  ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้ถูกต้องและเสร็จทันตามกำหนด
     4.3  แสวงหาความรู้อย่างต่อเนื่องสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
     4.4  ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

5.  ประหยัด
     5.1  มีการออม
     5.2  ทำบัญชี รับ-จ่ายของตนเองโดยใช้จ่ายเงินอย่างมีเหคุไม่ฟุ่มเฟือย
     5.3  ใช้ทรัพย์สิน สิ่งของของสถานศึกษาและสาธารณะอย่างประหยัด
     5.4  ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเหมาะสมกับงาน

6.  ซื่อสัตย์
     6.1ไม่คัดลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเองและไม่เอาสิ่งของของคนอื่นมาเป็นของตนเอง
     6.2  ตรงต่อเวลา ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
     6.3 ไม่ทุจริต ประพฤติ ปฏิบัติตรงต่อหน้าที่
     6.4 พูดความจริงปราศจากความลำเอียงหรืออคติ

7.  สามัคคี
     7.1  ร่วมกิจกรรมกับหมู่คณะด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
     7.2  เป็นผู้มีเหตุผลยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างหลากหลาย
     7.3  มีภาวะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
     7.4  ยอมรับในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และของผู้อื่น ตลอดจนยอมรับการตัดสินใจของกลุ่ม

8.  มีน้ำใจ
     8.1  มีความจริงใจไม่เห็นแก่ตัว มีความอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้ออาทร
     8.2  ให้ความช่วยเหลือ เอาใจใส่ให้ความสนใจในชีวิต ความเป็นอยู่ของผู้อื่น ที่เดือดร้อน
     8.3  เสียสละเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น
     8.4  ร่วมสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้เกิดขึ้นในชุมชน

9.  วินัย
     9.1  ปฏิบัติตนตามกฎ ระเบียบ ข้องบังคับและข้อตกลงของสถานศึกษาและสังคม
     9.2  เข้าร่วมกิจกรรมหรือปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา
     9.3  ปฏิบัติตนถูกต้องตามศีลธรรมที่ดีงาม
     9.4  เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนและสังคม

10.  รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และรักความเป็นไทย
     10.1 การปฏิบัติตนตามหลักศาสนา
     10.2 มีความรักศรัทธาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
     10.3 ภาคภูมิใจและดำรงความเป็นไทย
     10.4 ร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนา

11. ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     11.1 ยึดมั่นศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
     11.2 ธำรงรักษาไว้ซึ่งความปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
     11.3 ประพฤติตนในภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี
     11.4 ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

 


จัดทำโดย : นายอาคม  จันตะนี (ครู กศน.ตำบล/เว็บมาสเตอร์)

view